• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Cộng đồng doanh nghiệp mong sớm hiện thực hóa cắt giảm điều kiện kinh doanh

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

1 151117Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 35/CP của Chính phủ trong quý 3-2017 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao những nỗ lực chỉ đạo cải cách của Chính phủ, cam kết cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành và mong muốn việc này sớm được hiện thực hóa.

Trong quý 3/2017, Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… tập trung triển khai quyết liệt và thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, chủ trương về cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.

Tinh thần chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là quyết tâm bãi bỏ các rào cản, quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, qua đó mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp. Mục tiêu Chính phủ đặt ra và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương là cắt bỏ ít nhất khoảng 30% - 50% số điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính tập trung vào các điều kiện đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua khảo sát, đánh giá công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các bộ, ngành, trong quý 3-2017 Tổ công tác của Thủ tướng đã tham mưu cho Chính phủ yêu cầu các bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng cắt giảm ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan, hoàn thành trước tháng 6/2018; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp theo thẩm quyền theo hướng tạo thuận lợi, cắt giảm chi phí đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo tinh thần đó, trong quý 3-2017, Bộ Công Thương đã công bố trong giai đoạn 2017 - 2018 sẽ cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh, chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý. Đây là một con số về điều kiện kinh doanh được Bộ Công Thương cắt giảm lớn chưa từng có trong lịch sử quản lý của ngành.

Bộ Xây dựng cũng đã công bố cắt giảm từ 93 thủ tục hành chính xuống còn 46 thủ tục (đạt 51%). Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đầu tư sẽ giảm từ 30 ngày xuống còn 25 ngày làm việc (giảm 5 ngày), thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc, thời gian cấp phép xây dựng giảm được từ 7 - 10 ngày, thời gian kiểm tra nghiệm thu giảm 10 - 20 ngày so với trước đây.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp quản lý theo hướng tránh chồng chéo, giảm đầu mối kiểm tra, chỉ thực hiện kiểm tra tại cửa khẩu đối với các loại hàng hóa có nguy cơ lây lan dịch bệnh (kiểm dịch thực vật, kiểm dịch kiểm tra vệ sinh thú y động vật, thủy sản); đối với các loại hàng hóa chỉ kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm thì thực hiện theo phương châm “quản lý rủi ro” sau thông quan./.

Nguồn: Báo công thương điện tử