• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng SơnĐịa chỉ: số 211, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh,  thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 873 142; 

    Fax: 02053 873 142; 

    Website: www.langsontrade.vn

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương.

c) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại đã được phê duyệt;

c) Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh;

d) Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại nội địa, xuất khẩu tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại tại địa phương;

đ) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại trong và ngoài nước;

e) Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công và xúc tiến thương mại cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công, hoạt động xúc tiến thương mại;

g) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại và tham gia hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tự nguyện tại địa phương;

h) Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án phát triển khuyến công và xúc tiến thương mại; giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

i) Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; phát triển sản phẩm, môi giới thương mại, phổ biến ứng dụng thương mại điện tử; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác;

k) Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và chính sách khuyến công, xúc tiến thương mại khác theo quy định của pháp luật; được thu các khoản đóng góp, phí, lệ phí, hoa hồng, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân thông qua các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại;

l) Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương:

- Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch điện lực, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại ...

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát, thẩm tra dự án, thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công trình công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản, tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm;

m) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại;

n) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định;

o) Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại;

p) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lạng Sơn có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu, trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Công Thương về mọi hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc được Giám đốc giao phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm về những nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Khuyến công - Tiết kiệm năng lượng;

- Phòng Xúc tiến thương mại;

- Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp.

Mỗi phòng có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và một số viên chức.

4. Biên chế và số lượng người làm việc

Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Công Thương được cấp có thẩm quyền giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và các văn bản của Nhà nước có liên quan xây dựng Đề án vị trí việc làm, số người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm, báo cáo Giám đốc Sở Công Thương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

so do bo may to chuc TT 2