• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2017

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

* Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2017 tỉnh Lạng Sơn

 - Quyết định số 294/QĐ-SCT ngày 23/12/2016 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Danh mục Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2017

- Danh mục các Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2017

* Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

- Quyết định QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

- Danh mục Phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2017

- Mẫu đăng ký tham gia Chương trình Xúc tiến Thương mại

* Chương trình xúc tiến thương mại năm 2016 tỉnh Lạng Sơn

- Quyết định số 65/QĐ-SCT ngày 29/03/2016 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Danh mục Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn đợt 1 năm 2016

- Danh mục các Chương trình xúc tiến thương mại đợt 1 năm 2016

- Quyết định số 169/QĐ-SCT ngày 9/8/2016 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Danh mục Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2016

- Danh mục các Chương trình xúc tiến thương mại đợt 2 năm 2016

- Mẫu đăng ký tham gia chương trình xúc tiến thương mại

* Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016

- Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016

- Danh mục Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016