• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thương mại biên giới năm 2018

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

lggggggggggggggggggggggggTrên cơ sở tình hình kết quả hoạt động thương mại biên giới tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Với mục tiêu triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu phát triển thương mại biên giới tỉnh năm 2018; Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại biên giới.

Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh (do 1 đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Sở Công Thương là cơ quan thường trực và thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành liên quan: Hải quan, BCH bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Công an tỉnh…, các huyện biên giới) đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-BCĐ triển khai các hoạt động năm 2018 tập trung chỉ đạo, triển khai 8 nội dung, biện pháp sau:

1. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính liên quan đến XNK hàng hóa, thương mại biên giới, tiếp tục hiện đại hóa thủ tục thông quan hàng hóa XNK, làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát hàng hoá theo hướng giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp; công khai hoá quy trình nghiệp vụ, tạo môi trường làm việc cởi mở, thông thoáng, đảm bảo việc thông quan nhanh nhất cho hàng hoá XNK.

2. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại; cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hoá lưu thông trên thị trường tạo sự thông thoáng, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp thực hiện hợp tác, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa bàn Lạng Sơn.

3. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Chính quyền Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các cơ quan liên quan phía Trung Quốc, duy trì gặp gõ, trao đổi giữa hai bên để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (về điều kiện kho tàng, bến bãi, thủ tục thông quan, kiểm dịch, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu...); đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu vực cửa khẩu; mở rộng, tăng cường khả năng tập kết, giao nhận của hệ thống bến bãi hiện có của hai bên đặc biệt là vụ thu hoạch của hàng hoá nông sản, trái cây.

4. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho hệ thống doanh nghiệp về cơ chế quản lý điều hành, cung cầu hàng hoá XNK và các vấn đề thực tế trong hoạt động XNK trên địa bàn để doanh nghiệp chủ động trong xây dựng kế hoạch và tổ chức kinh doanh.

5. Triển khai giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ, đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đến cửa khẩu, bến bãi kho tàng, chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn.

6. Triển khai thực hiện các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động Xuất nhập khẩu; Tạm nhập, tái xuất; Thương mại biên giới tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

7. Khảo sát nắm bắt tình hình tại các cửa khẩu, khu vực biên giới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư, XNK, các hoạt động trao đổi thương mại biên giới; nghiên cứu trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển thương mại biên giới, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu của các địa phương và Trung Quốc để vận dụng hợp lý cho quản lý, phát triển thương mại biên giới, phát triển Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn.

8. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các cửa khẩu. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, thực vật, ngăn chặn có hiệu quả các nguồn gây dịch bệnh xâm nhập vào địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên xây dựng kế hoạch công tác triển khai thực hiện; giao Sở Công thương (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên triển khai theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành./.

Liễu Anh Minh- TP. QLXNK