• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

Quy định về hoạt động thương mại biên giới

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

1 011017Quy định về hoạt động thương mại biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 1684/BCT-XNK, ngày 08/3/2018; Công văn số 224/UBND-KTTH ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 01/2018/TT-BCT, ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT, ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của cư dân biên giới.

Sở Công Thương Lạng Sơn thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, rất mong các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ảnh đến Sở Công Thương Lạng Sơn (địa chỉ: số 9A đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, điện thoại liên hệ: 02053.875.493 hoặc 02053.710.917) để phối hợp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Liễu Anh Minh- TP. Quản lý XNK

____________________________________________________________

Link dẫn về các văn bản sau:

1. Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

2. Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương  về việc quy định chi tiết danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân;

3. Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương  về việc quy định chi tiết danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;