• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban hành Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Lạng Sơn.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Chi tiết:  

- Quyết định 30/2016/QĐ-UBND v/v  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn (tải tại đây)

- Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn (tải tại đây)