• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban hành Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại của tỉnh Lạng Sơn.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Chi tiết:  

- Quyết định 30/2016/QĐ-UBND v/v  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn (tải tại đây)

- Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn (tải tại đây)

- Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tải tại đây)