Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể triển khai nhiệm vụ năm 2018

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

3 020218Sáng nay (2/2), Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Ban chỉ đạo KTTT) của tỉnh tổ chức họp về tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh thành lập mới: 1 Liên hiệp hợp tác xã (HTX); 40 HTX (tăng 23 HTX so với năm 2016). Luỹ kế đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 2 liên hiệp HTX với 13 HTX thành viên; 171 HTX. Tổng vốn điều lệ của các HTX gần 235 tỷ đồng; tổng số thành viên trên 3.100 thành viên, tăng 17% so với năm 2016. Tổng doanh thu các HTX năm 2017 ước được 132 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX được triển khai có hiệu quả. Cụ thể là hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại; vốn tín dụng cho các HTX vay trong năm 2017 được trên 43 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ phát triển HTX luỹ kế đến hết năm 2017 cho 13 HTX vay vốn với tổng số tiền 3,75 tỷ đồng; hỗ trợ thuê đất có 2 HTX với diện tích trên 5.300m2.

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới từ 40-50 HTX. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh tiếp tục triển khai một số nội dung tuyên truyền, vận động; triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ như xúc tiến thương mại, vốn vay ưu đãi, thuê đất; rà soát, nắm bắt và có hướng tháo gỡ khó khăn cho HTX.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến kết quả đạt được năm 2017 trong lĩnh vực KTTT. Đồng thời chỉ ra những hạn chế và đưa ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Năm 2018, các ngành, các huyện, thành phố chủ động, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX; mỗi huyện ít nhất có 1 mô hình điểm. Đồng chí yêu cầu Liên minh HTX tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, tuyên truyền, vận động; tích cực đổi mới phương thức hoạt động. Liên minh HTX tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc trao đổi thông tin, đào tạo, tập huấn; chủ động tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để các HTX học tập kinh nghiệm… Từ đó từng bước giúp các HTX vượt khó vươn lên phát triển.

Nguồn: baolangson.vn