Hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới  phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để kịp thời hỗ trợ, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông, thủy đã, đang và sắp vào vụ thu hoạch tại tỉnh Khánh Hòa (sản lượng, chủng loại tại văn bản gửi kèm) giúp cho người nông dân vượt qua khó khăn trong dịch bênh, Bộ Công Thương đề nghị:

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết nối, phối hơp với doanh nghiệp, HTX, các liên hiệp hợp tác xã thương mại, Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn của mình căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu kinh doanh của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa xây dựng chương trình hỗ trợ thu mua, chế biến để tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy sản của tỉnh Khánh Hòa trong hệ thống phân phối của mình.

Đầu mối liên hệ: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa (ông Huỳnh Tấn Hải – Trưởng phòng QLTM, ĐT: 0905939879, Email: hthai@khanhhoa.gov.vn), Vụ thị trường trong nước: bà Nguyễn Thị Hân, ĐT: 0913667661, Email: HanNT@moit.gov.vn) để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng hợp

ho tro tieu thu nong san tinh khanh hoa