hỗ trợ xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài nên việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đang sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu xúc tiến, tìm kiếm đối tác, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ, trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn để tìm hiểu thông tin và hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu (Thông tin chi tiết về các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu có phụ lục kèm theo).
Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hương Trà – Chuyên viên phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, điện thoại: 0978 066 558; Email: qltmlaichau@gmail.com.
Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Biểu tổng hợp sp nông nghiệp, OCOP Quý III