TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN, ĐỢT 1, ĐỢT 2 NĂM 2023

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Phòng Kinh tế vạ Hà tầng các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng  tổ chức “ Hội nghị tuyên truyền hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023’’ đợt 1 (ngày 09/6/2023) và đợt 2 (25/7/2023) cho gần 200 đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế -xã hội, các cơ sở CNNT, hộ kinh doanh cá thể, cán bộ làm công tác khuyến công và các cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập, huyện Hữu Lũng, và huyện Chi Lăng.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Đại diện phòng Quản lý công nghiệp, phòng Kế hoạch – Tổng hợp Sở Công Thương; Lãnh đạo Trung tâm KC&XTTM; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập, huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng; Cán bộ phòng Khuyến công – Tư vấn – Tiết kiệm năng lượng.

Đại biểu tham dự hội nghị tại huyện Lộc Bình

Tại Hội nghị cán bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tuyên truyền, phổ biến đến cho các hội viên tham dư hội nghị những về hoạt động khuyến công, cung cấp các tài liệu tuyên truyền và hoạt động khác liên quan đến công tác khuyến công… Nhằm tuyên truyền phổ biến chính sách khuyến công tới các đại biểu thuộc các cơ quan, tổ chức kinh tế – chính trị xã hội, các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), các cán bộ quản lý về công tác khuyến công,…Qua đó giúp các đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về chính sách khuyến công, tiếp tục tuyên truyền và chủ động tiếp cận nguồn hỗ trợ khuyến công, Từ đó khuyến khích thu hút các nguồn lực trong xã hội tham gia vào đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Trần Thị Lan Anh – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại