Thiết bị điện tử gia dụng có mức thuế suất thuế GTGT 10%

Hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp nếu được xác định là thiết bị điện tử gia dụng thì thuộc mục 3 phần b phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Trước thắc mắc của Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu (NK) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có trả lời cụ thể.

Theo đó, ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa NK không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Trường hợp hàng hóa có tên mô tả “loại khác” thuộc phần b phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là hàng hóa thuộc một trong các nhóm đã được nêu tên cụ thể từ mục 1 đến mục 6 và không thuộc các phân nhóm đã được nêu cụ thể tại các nhóm này.

Tại phụ lục 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định hàng hoá công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định như sau: “STT 07- loại khác, mục 3 – nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng tích dấu (*). Tại phần ghi chú (cuối phụ lục 3) có quy định: “Các dòng hàng có ký hiệu (*) cột (10) phần a và cột (4) phần b phụ lục này, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa NK”.

Theo đó, trường hợp hàng hóa NK của công ty nếu được xác định là thiết bị điện tử gia dụng thì thuộc mục 3 phần b phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH XNK Thanh Bình Việt Nam liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai NK hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/