SỐ LIỆU XUẤT KHẨU THANH LONG QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 01/11/2021)

Hiện nay, mặt hàng Thanh Long đang được thực hiện xuất khẩu chủ yếu tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Xe chở mặt hàng Thanh Long đã được các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi. Ngày 01/11/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh xuất được 212 xe hàng các loại, trong đó có 67 xe Thanh Long. Sáng ngày 02/11/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh, tồn tại khu phi thuế quan 450 xe, tồn tại bến xe Bảo Nguyên 479 xe hàng chờ xuất khẩu. Tại khu vực cửa khẩu Pò Chài phía Trung Quốc, tồn 523 xe hàng chờ tiêu thụ.

Bảng: Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, luỹ kế từ 19/7/2021 đến 01/11/2021

Ngày

Số lượng xe (lượt) Sản lượng (tấn)

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/10/2021

11.323 226.460

26/10

97 1.940

27/10

110 2.200

28/10

118 2.360
29/10 95

1.900

30/10 73

1.460

31/11 77

1.540

01/11 67

1.340

Luỹ kế từ 19/7-01/11 11.960

239.200

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá nông sản đặc biệt là thanh long đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI