SỐ LIỆU XUẤT KHẨU THANH LONG QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021 (TỪ NGÀY 19/7/2021 ĐẾN NGÀY 17/11/2021)

Hiện nay, mặt hàng Thanh Long đang được thực hiện xuất khẩu chủ yếu tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Xe chở mặt hàng Thanh Long đã được các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi. Ngày 17/11/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh xuất được 221 xe hàng các loại, trong đó có 101 xe Thanh Long. Sáng ngày 18/11/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh, tồn tại khu phi thuế quan 780 xe, tồn tại bến xe Bảo Nguyên 684 xe hàng chờ xuất khẩu. Tại khu vực cửa khẩu Pò Chài phía Trung Quốc, tồn 523 xe hàng chờ tiêu thụ.

Bảng: Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, luỹ kế từ 19/7/2021 đến 17/11/2021

Ngày

Số lượng xe (lượt) Sản lượng (tấn)

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 10/11/2021

12.541 250.820

11/11

98 1.960

12/11

113 2.260

13/11

113

2.260

14/11 112

2.240

15/11 132

2.640

16/11 113

2.260

17/11 101

2.020

Luỹ kế từ 19/7-17/11 13.323

266.460

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá nông sản đặc biệt là thanh long đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI