TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (01/12/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 01/11/2021 và lượng tồn đến đến sáng ngày 02/12/2021 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Xuất khẩu: 144 xe;

– Nhập khẩu: 253 xe;

– Tồn:

+ Xe Việt Nam tồn tại Trung Quốc: 869 xe;

+ Xe Việt Nam chờ xuất khẩu: 56 xe.

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng:

– Xuất khẩu: 15 toa hàng;

– Nhập khẩu: 24 toa hàng.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma:

– Xuất khẩu: 39 xe;

– Nhập khẩu: 37 xe;

– Tồn tại cửa khẩu chờ xuất khẩu: 636 xe.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Xuất khẩu: 281 xe (Xe hàng: 218 xe; Xe không: 63 xe);

  (Trong đó có 65 xe thanh long, luỹ kế từ 19/7/2021 – 01/12/2021, lượng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 14.353 lượt xe, tương đương 287.060 tấn)

– Nhập khẩu: 281 xe (Xe hàng: 112 xe; Xe không: 169 xe);

– Tồn:

+ Xe Việt Nam tồn tại Trung Quốc: 523 xe;

+ Xe Việt Nam chờ xuất khẩu tại bãi Bảo Nguyên: 645 xe;

 + Tồn tại khu phi thuế quan: 930 xe.

Tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 02/12/2021 là 2.911 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.