TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (07/12/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 07/12/2021 và lượng tồn đến sáng ngày 08/12/2021 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Xuất khẩu: 123 xe;

– Nhập khẩu: 207 xe;

– Tồn:

+ Xe Việt Nam tồn tại Trung Quốc: 833 xe;

+ Xe Việt Nam tồn tại bãi xe trung chuyển: 765 xe;

+ Xe Việt Nam chờ xuất khẩu: 55 xe.

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng:

– Xuất khẩu: 28 toa hàng;

– Nhập khẩu: 32 toa hàng.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma:

– Xuất khẩu: 40 xe;

– Nhập khẩu: 34 xe;

– Tồn tại cửa khẩu chờ xuất khẩu: 656 xe.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Xuất khẩu: 201 xe (Xe hàng: 153 xe; Xe không: 48 xe);

(Trong đó có 28 xe thanh long, luỹ kế từ 19/7/2021 – 07/12/2021, lượng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 14.645 lượt xe, tương đương 291.900 tấn)

– Nhập khẩu: 201 xe (Xe hàng: 74 xe; Xe không: 127 xe);

– Tồn:

+ Xe Việt Nam tồn tại Trung Quốc: 523 xe;

+ Xe Việt Nam chờ xuất khẩu tại bãi Bảo Nguyên: 806 xe;

 + Tồn tại khu phi thuế quan: 1.130 xe.

Tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 08/12/2021 là 3.412 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.