TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (11/02/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 10/02/2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 11/02/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 10/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 63 xe (62 xe chở hoa quả);

+ Nhập khẩu: 308 xe.

– Từ 08h00 ngày 10/02/2022 đến 08h00 ngày 11/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 4 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 148 xe;

– Thời điểm 08h00 ngày 11/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 887 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (733 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Đến hết ngày 10/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 26 xe.

– Từ 08h00 ngày 10/02/2022 đến 08h00 ngày 11/02/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 0 xe;

– Thời điểm 08h00 ngày 11/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 02 xe.

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Đến hết ngày 10/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh là:

+ Xuất khẩu: 32 xe;

+ Nhập khẩu: 27 xe.

– Từ 08h00 ngày 10/02/2022 đến 08h00 ngày 11/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 83 xe (hoa quả);

– Thời điểm 08h00 ngày 11/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 757 xe (Trong đó có 657 xe chở mặt hàng hoa quả)

Như vậy, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến 08h00 ngày 11/02/20221.646 xe. So với 1.514 xe tại thời điểm sáng ngày 10/02/2022, lượng xe chờ xuất khẩu đã tăng 132 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.