TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 06/6/2024)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 06/6/2024 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 06/6/2024 là:

+ Xuất khẩu: 284 xe (225 xe hoa quả, 59 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 675 xe (595 xe chở hàng, 80 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 05/6/2024 đến 20h00 ngày 06/6/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 283 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/6/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 201 xe (gồm: 25 xe hoa quả, 51 xe mặt hàng khác tại cửa khẩu Hữu Nghị; 125 xe chưa xác định mặt hàng tại Khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 06/6/2024 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe;

+ Nhập khẩu: 69 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/6/2024 đến 20h00 ngày 06/6/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 11 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/6/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma là 09 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 06/6/2024 là:

+ Xuất khẩu: 164 xe (159 xe hoa quả; 05 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 216 xe (216 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 05/6/2024 đến 20h00 ngày 06/6/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 135 xe (Hoa quả, mặt hàng khác…);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/6/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 28 xe (16 xe hoa quả, 12 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 06/6/2024 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe (0 xe hoa quả; 01 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/6/2024 đến 20h00 ngày 06/6/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe mặt hàng khác;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/6/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Na Hình ngày 06/6/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/6/2024 đến 20h00 ngày 06/6/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/6/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan.

  1. Cửa khẩu phụ Nà Nưa

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Nà Nưa ngày 06/6/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/6/2024 đến 20h00 ngày 06/6/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/6/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Nà Nưa là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 06/6/2024 là:

+ Xuất khẩu: 22 toa;

+ Nhập khẩu: 15 toa, 01 đầu tàu.

 

Như vậy, tại 06 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa:

– Ngày 06/6/2024, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.421 xe (Xuất khẩu 461 xe (384 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 960 xe (trong đó có 880 xe hàng, 80 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 06/6/2024:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 238 xe (giảm 31 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 41 xe hoa quả (giảm 52 xe so với ngày hôm trước), 72 xe mặt hàng khác, 125 xe chưa xác định mặt hàng (tại Khu phi thuế quan).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 430 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.