TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 08/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 08/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 08/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 230 xe (185 xe hoa quả, 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 556 xe (475 xe chở hàng, 81 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 07/6/2023 đến 20h00 ngày 08/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 237 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 425 xe, 298 xe chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (gồm: 262 xe hàng hoa quả, 36 xe hàng khác), 127 xe tại Khu phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 08/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 32 toa;

+ Nhập khẩu: 44 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 08/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 72 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/6/2023 đến 20h00 ngày 08/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 13 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 08/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 240 xe (212 xe hoa quả gồm 40 xe vải tươi, 45 xe sầu riêng; 28 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 84 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/6/2023 đến 20h00 ngày 08/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 251 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 98 xe (Trong đó có 84 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 08/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe (05 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/6/2023 đến 20h00 ngày 08/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 08/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.192 xe (Xuất khẩu 480 xe (trong đó có 397 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 712 xe (trong đó có 631 xe hàng, 81 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 08/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 536 xe (tăng 18 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu 361 xe (tăng 15 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 505 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.