TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 14/4/2024)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 14/4/2024 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 14/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 293 xe (193 xe hoa quả, 100 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 560 xe (558 xe chở hàng, 02 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 13/4/2024 đến 20h00 ngày 14/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 159 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 360 xe (gồm: 167 xe hoa quả, 77 xe mặt hàng khác tại cửa khẩu Hữu Nghị; 116 xe chưa xác định mặt hàng tại Khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 14/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 150 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2024 đến 20h00 ngày 14/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma là 13 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 14/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 167 xe (139 xe hoa quả; 28 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 166 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2024 đến 20h00 ngày 14/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 184 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 127 xe (110 xe hoa quả, 17 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 14/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả; 0 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2024 đến 20h00 ngày 14/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (hoa quả);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hóa thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Na Hình ngày 14/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2024 đến 20h00 ngày 14/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hóa thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu phụ Nà Nưa

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Nà Nưa ngày 14/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2024 đến 20h00 ngày 14/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Nà Nưa là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hóa thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 14/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 02 đầu tàu;

+ Nhập khẩu: 29 toa.

 

Như vậy, tại 06 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa:

– Ngày 14/4/2024, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.344 xe (Xuất khẩu 468 xe (332 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 876 xe (trong đó có 874 xe hàng, 02 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 14/4/2024:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 500 xe (giảm 117 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 277 xe hoa quả (tăng 47 xe so với ngày hôm trước), 107 xe mặt hàng khác, 116 xe chưa xác định mặt hàng (tại Khu phi thuế quan).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 351 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.