10 tháng năm 2023, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đạt gần 600 triệu USD

10 tháng năm 2023, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đạt gần 600 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm của Việt Nam trong tháng 9/2023 đạt 52,83 triệu USD, giảm 17,9% so với tháng 8/2023, tăng 6,5% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm đạt 538,69 triệu USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Ước tính, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm trong tháng 10/2023 đạt 60 triệu USD, tăng 13,6% so với tháng 9/2023; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng năm 2023 đạt 598,69 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 9/2023, xuất khẩu các chủng loại mây, tre, cói, thảm tăng so với tháng 8/2023; còn so với tháng 9/2022, chỉ duy nhất chủng loại cói đan giảm, xuất khẩu xuất khẩu các chủng loại còn lại đều tăng.

Mặc dù vậy, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu các chủng loại mây, tre, cói, thảm đều giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, xuất khẩu mặt hàng thảm của Việt Nam trong tháng 9/2023 đạt 28,63 triệu USD, giảm 18,8% so với tháng 8/2023; tăng 8,3% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thảm đạt 298,19 triệu USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 9/2023, xuất khẩu lục bình đan đạt 8,0 triệu USD, giảm 13,7% so với tháng 8/2023, tăng 34,2% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu lục bình đan đạt 71,92 triệu USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 9/2023, xuất khẩu cói đan đạt 4,68 triệu USD, tre đan đạt 3,93 triệu USD và mây đan đạt 2,90 triệu USD, lần lượt giảm 15,3%, 26,3% và 25,1% so với tháng 8/2023. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cói đan đạt 45,05 triệu USD, tre đan đạt 44,81 triệu USD và mây đan đạt 29,32 triệu USD, lần lượt giảm 30,9%, 28,2% và 21,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường, theo thống kê, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm của Việt Nam sang thị trường EU trong tháng 9/2023 đạt 11,52 triệu USD, giảm 20,8% so với tháng 8/2023 và giảm 8,4% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm sang EU chiếm 25,3% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước, đạt 136,44 triệu USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 9/2023 đạt 17,80 triệu USD, giảm 26,7% so với tháng 8/2023, nhưng tăng 15,2% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang Hoa Kỳ chiếm 37,8% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước, đạt 203,80 triệu USD, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: https://congthuong.vn/