Hỗ trợ kết nối tiêu thụ thủy sản tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025, để kịp thời hỗ trợ, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh (sản lượng, chung loại tại văn bản gửi kèm) giúp người sản xuất vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, Bộ Công Thương đề nghị:

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các Liên hiệp Hợp tác xã thương mại, Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu kinh doanh của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tăng cường thu mua, chế biến, tổ chức tuần lễ sản phẩm thủy sản đề tiêu thụ các mặt hàng thủy sản tỉnh Quảng Ninh trong hệ thống phân phối của mình.

Đầu mối liên hệ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh (Ông Trần Phong, trưởng phòng quản lý thương mại, số điện thoại: 0904055779, email: tranphongsct@gmail.com, ông Dương Huy Bình, trưởng phòng xúc tiến thương mại, số điện thoại: 0984224666, email: duonghuybinhvn1@gmail.com)

Đầu mối liên hệ: Vụ thị trường trong nước: Bà Nguyễn Thị Hân, số điện thoại: 0913667661, email: HanNT@moit.gov.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng hợp