Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật nhằm thông tin đến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại khu vực miền Bắc

Để phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật khu vực miền Bắc tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhằm thông tin đến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại các quy định của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại có nhu cầu thuê đối tác thực hiện cung cấp 02 gói dịch vụ phục vụ Hội nghị. Cụ thể như sau:

Yêu cầu chung:

Thực hiện cung cấp gói dịch vụ in ấn tài liệu, cung cấp văn phòng phẩm và gói dịch vụ hội trường, thiết bị phục vụ tổ chức Hội nghị tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu của Cục XTTM.

Trong quá trình triển khai phải phối hợp chặt chẽ với Cục XTTM.

Nội dung công việc: Thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật khu vực miền Bắc theo các nội dung cụ thể sau: a) Hạng mục in ấn tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ Tập huấn và b) Hạng mục thuê hội trường và thiết bị phục vụ Tập huấn (nội dung đính kèm).

Thời gian: ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ghi chú: Báo giá cụ thể các chi phí như trong nội dung đính kèm. Báo giá đã bao gồm thuế VAT.

Thời hạn hoàn thành: tháng 9/2019.

Đề nghị các đơn vị có khả năng và nhu cầu tham gia gửi Báo giá về Cục XTTM trước 15h00 ngày 20 tháng 9 năm 2019./.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Cục Xúc tiến thương mại – Phòng Quản lý xúc tiến thương mại

ĐT: 024.38264688; Email: xttm@vietrade.gov.vn

Người liên hệ: Chị Dương Thị Trâm.

Nguồn: vietrade.gov.vn