ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN XĂNG DẦU

Thực hiện Công văn số 2660/BCT-TTTN ngày 17/5/2022 của Bộ Công Thương về việc thực hiện nghiêm quy định về giá bán xăng dầu. Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn:

Nghiêm túc thực hiện quy định về giá bán xăng dầu, thông báo giá bán xăng dầu theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu (Nghị định số 95/2021/NĐ-CP), cụ thể:

“Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn. Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu madút là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thông báo giá bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi quyết định giá bán xăng dầu của doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định trên, chỉ thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được bán xăng dầu không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu (nơi xuất phát nguồn hàng của thương nhân đầu mối kinh danh xăng dầu). Việc quyết định giá bán thực tế để bù đắp chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành phải được kiểm toán và các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu của thương nhân phải được thông báo với Bộ Công Thương.

– Yêu cầu các thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm quy định về giá bán xăng dầu, lựa chọn nguồn hàng giá tốt để cung ứng cho hệ thống phân phối của thương nhân, đảm bảo giá bán xăng dầu của thương nhân tuân thủ quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối.

2. Yêu cầu các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

– Thực hiện nghiêm các quy định về giá bán xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ). Trường hợp thay đổi vùng bán giá xăng dầu (từ vùng 1 sang vùng 2 hoặc ngược lại), đề nghị thông báo bằng văn bản về Sở Công Thương để phục vụ công tác quản lý về xăng dầu trên địa bàn.

– Mở cửa bán hàng đúng thời gian đăng ký, đảm bảo cung ứng liên tục, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý làm ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong tỉnh;

– Trường hợp tạm ngừng bán hàng phải thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng và chỉ ngừng bán sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản;

Báo cáo nhanh về Sở Công Thương, trong đó báo cáo cụ thể một số nội dung theo biểu phụ lục kèm theo (Biểu phụ lục báo cáo) (qua đường văn bản về Sở Công Thương và qua đường mail nguyenlinhsctls@gmail.com hoặc zalo SĐT 0962.999.138 – đ/c Linh, Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại) chậm nhất trong ngày 30/5/2022.

Trích Công văn số 827/SCT-QLTM ngày 24/5/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

827. Vv thuc hien nghiem quy dinh ve gia ban xang dau