SỐ LIỆU XUẤT KHẨU THANH LONG QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 27/10/2021)

Hiện nay, mặt hàng Thanh Long đang được thực hiện xuất khẩu chủ yếu tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Xe chở mặt hàng Thanh Long đã được các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi. Ngày 27/10/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh xuất được 226 xe hàng các loại, trong đó có 110 xe Thanh Long. Sáng ngày 28/10/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh, tồn tại khu phi thuế quan 480 xe, tồn tại bến xe Bảo Nguyên 486 xe hàng chờ xuất khẩu. Tại khu vực cửa khẩu Pò Chài phía Trung Quốc, tồn 523 xe hàng chờ tiêu thụ.

Bảng: Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, luỹ kế từ 19/7/2021 đến 27/10/2021

Ngày

Số lượng xe (lượt)

Sản lượng (tấn)

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 20/10/2021

10.809

216.180

21/10

87 1.740

22/10

113

2.260

23/10

100

2.000

24/10

113

2.260

25/10

101

2.020

26/10

97

1.940

27/10 110

2.200

Luỹ kế từ 19/7-27/10

11.530

230.600

Sở Công Thương Lạng Sơn thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hóa đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu hàng nông sản.

 

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI