SỐ LIỆU XUẤT KHẨU THANH LONG QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021 (TỪ NGÀY 19/7/2021 ĐẾN NGÀY 11/11/2021)

Hiện nay, mặt hàng Thanh Long đang được thực hiện xuất khẩu chủ yếu tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Xe chở mặt hàng Thanh Long đã được các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi. Ngày 11/11/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh xuất được 209 xe hàng các loại, trong đó có 98 xe Thanh Long. Sáng ngày 12/11/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh, tồn tại khu phi thuế quan 700 xe, tồn tại bến xe Bảo Nguyên 608 xe hàng chờ xuất khẩu. Tại khu vực cửa khẩu Pò Chài phía Trung Quốc, tồn 523 xe hàng chờ tiêu thụ.

Bảng: Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, luỹ kế từ 19/7/2021 đến 11/11/2021

Ngày

Số lượng xe (lượt) Sản lượng (tấn)

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 04/11/2021

 

12.210

244.200

05/11

73 1.460

06/11

53 1.060

07/11

32 640
08/11 35

700

09/11 44

880

10/11 94

1.880

11/11 98

1.960

Luỹ kế từ 19/7-11/11 12.639

252.780

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá nông sản đặc biệt là thanh long đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI