TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 16/4/2024)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 16/4/2024 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 16/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 234 xe (182 xe hoa quả, 52 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 647 xe (522 xe chở hàng, 125 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 15/4/2024 đến 20h00 ngày 16/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 164 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 338 xe (gồm: 153 xe hoa quả, 70 xe mặt hàng khác tại cửa khẩu Hữu Nghị; 115 xe chưa xác định mặt hàng tại Khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 16/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe;

+ Nhập khẩu: 86 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/4/2024 đến 20h00 ngày 16/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma là 09 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 16/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 204 xe (169 xe hoa quả; 35 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 219 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/4/2024 đến 20h00 ngày 16/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 241 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 195 xe (174 xe hoa quả, 21 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 16/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả; 0 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/4/2024 đến 20h00 ngày 16/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (hoa quả);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Na Hình ngày 16/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/4/2024 đến 20h00 ngày 16/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 16/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình là 06 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Nà Nưa

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Nà Nưa ngày 16/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/4/2024 đến 20h00 ngày 16/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Nà Nưa là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 16/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 21 đầu tàu;

+ Nhập khẩu: 40 toa.

 

Như vậy, tại 06 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa:

– Ngày 16/4/2024, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.402 xe (Xuất khẩu 450 xe (351 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 952 xe (trong đó có 827 xe hàng, 125 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 16/4/2024:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 548 xe (giảm 36 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 327 xe hoa quả (tăng 34 xe so với ngày hôm trước), 106 xe mặt hàng khác, 115 xe chưa xác định mặt hàng (tại Khu phi thuế quan).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 414 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.