tiếp tục kết nối, tiêu thụ nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 9331/UBNDKTN ngày 05/8/2021 về việc tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021;

Qua rà soát, thống kê các mặt hàng nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, tiêu thụ nhằm duy trì kênh phân phối nông sản, thủy sản, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm, cụ thể:

  1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Hỗ trợ thông tin đến các doanh nghiệp, hệ thống phân phối trên địa bàn về nguồn cung nông sản, thủy sản của tỉnh Đồng Nai nhằm kết nối, xúc tiến tiêu thụ.

– Phối hợp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tạo điều kiện hỗ trợ lưu thông hàng hóa từ tỉnh Đồng Nai đến các địa phương.

  1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

– Liên minh Hợp tác xã, các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh: Thông tin đến các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua và tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản.

– Các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện ích, doanh nghiệp kinh doanh chế biến nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh: Quan tâm thu mua các mặt hàng nêu trên về kinh doanh, phân phối, sản xuất chế biến.

– Trung tâm Xúc tiến Thương mại V/v tiếp tục kết nối, tiêu thụ nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

+ Căn cứ thông tin danh mục nguồn cung nông sản, thủy sản do Phòng Quản lý Thương mại và các cơ quan, địa phương cung cấp, tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ kết nối, xúc tiến tiêu thụ giữa nguồn cung và các đơn vị có nhu cầu.

+ Tiếp tục liên hệ các doanh nghiệp lớn phân phối sản phẩm nông sản, thủy sản trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối với các sở, ban, ngành và các đơn vị cần tiêu thụ. Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản hồi bằng văn bản về Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai (qua Phòng Quản lý Thương mại) để phối hợp xử lý./.

* Gửi kèm file: – Công văn số 1896-CV/HNDT ngày 10/9/2021 của Hội nông dân tỉnh Đồng Nai kèm theo Danh sách thông tin liên hệ.

Tổng hợp

Hoi nong dan-Tieu thu nong thuy san Trang Bom