SỐ LIỆU XUẤT KHẨU THANH LONG QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 29/10/2021)

Hiện nay, mặt hàng Thanh Long đang được thực hiện xuất khẩu chủ yếu tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Xe chở mặt hàng Thanh Long đã được các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi. Ngày 29/10/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh xuất được 209 xe hàng các loại, trong đó có 95 xe Thanh Long. Sáng ngày 30/10/2021, tại Cửa khẩu Tân Thanh, tồn tại khu phi thuế quan 330 xe, tồn tại bến xe Bảo Nguyên 421 xe hàng chờ xuất khẩu. Tại khu vực cửa khẩu Pò Chài phía Trung Quốc, tồn 523 xe hàng chờ tiêu thụ.

Bảng: Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, luỹ kế từ 19/7/2021 đến 29/10/2021

Ngày

Số lượng xe (lượt) Sản lượng (tấn)
Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 22/10/2021 11.009

220.180

23/10

100 2.000

24/10

113 2.260

25/10

101 2.020

26/10

97

1.940

27/10 110

2.200

28/10 118

2.360

29/10 95

1.900

Luỹ kế từ 19/7-29/10

11.743

234.860

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá nông sản đặc biệt là thanh long đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI