Lạng Sơn thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND về quy trình thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/9/2021 của Chính phủ.

Mục đích của quyết định nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh như điều kiện khi thực hiện nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu quốc tế.

Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu; đảm bảo thực hiện thí điểm thành công việc nhập khẩu mặt hàng dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma.

Quyết định nêu rõ, đảm bảo việc nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma được thực hiện theo đúng quy định của Luật Dược năm 2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ. Thủ tục hải quan đối với mặt hàng dược liệu nhập khẩu được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng thực hiện theo Quyết định số 802/QĐ-BTL ngày 10/3/2021 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới đất liền.

Các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu dược liệu đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về dược liệu nhập khẩu và Nghị quyết số 111/NQ-CP.

Về quy trình thực hiện nhập khẩu dược liệu: Bước 1, kiểm soát phương tiện nhập cảnh tại Barie kiểm soát số 1 (Cổng tiếp giáp với Trung Quốc, trước khi phương tiện vận tải Trung Quốc chở hàng hóa là dược liệu nhập khẩu nhập cảnh vào Việt Nam); bước 2, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa tại kho, bãi; bước 3, thực hiện đăng ký kiểm dịch, kiểm nghiệm; bước 4, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu; bước 5, xử lý kết quả kiểm dịch, kiểm nghiệm.

Về tổ chức thực hiện, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình trên của cán bộ, công chức, chiến sĩ trong ngành; đảm bảo kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện quy trình.

Đồng thời, tổ chức niêm yết công khai nội dung quy trình tại địa điểm làm thủ tục của cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu để các tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu biết, thực hiện.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị đáp ứng đầy đủ điều kiện, thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng dược liệu nhập khẩu qua cửa khẩu; chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế thực hiện công tác kiểm tra y tế và phun khử trùng theo quy định

Ngoài ra, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong quá trình thực hiện quy trình.

Các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi chuẩn bị tốt về kho, bãi đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, giám sát hàng hóa dược liệu nhập khẩu. Các doanh nghiệp nhập khẩu dược liệu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định về nhập khẩu dược liệu; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi để đảm bảo tốt việc sang tải, hạ hàng, bảo quản hàng hóa dược liệu nhập khẩu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời cho các cơ quan chức năng tại cửa khẩu hoặc Cục Hải quan tỉnh tổng hợp, rà soát, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy trình phù hợp với thực tế.

Nguồn: congthuong.vn