Hướng dẫn doanh nghiệp FDI đăng ký hồ sơ miễn thuế

Để thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký hồ sơ miễn thuế, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp.

Theo Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, đơn vị vừa có văn bản gửi doanh nghiệp đăng ký hồ sơ miễn thuế tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư hướng dẫn các nội dung thực hiện.

Theo đó, căn cứ Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan được sửa đổi bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Điều 7 Điều 8 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan quy định chi tiết về kiểm tra và xử lý hồ sơ miễn thuế;

Căn cứ Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục miễn thuế, đề nghị khai báo vào ô “Giấy phép nhập khẩu” trên tờ khai VNACCS với nội dung “DMTL + Số danh mục miễn thuế đã đăng ký”.

Trước đó, để các doanh nghiệp FID sử dụng Danh mục miễn thuế đúng và thuận lợi, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư đã hệ thống nhiều nội dung quan trọng hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, đối với các Danh mục miễn thuế đã hết thời hạn nhập khẩu (thời hạn dự kiến kết thúc nhập khẩu đã được đăng ký tại thời điểm đăng ký Danh mục), không còn hiệu lực để làm thủ tục hải quan những dự án vẫn tiếp tục hoạt động, đề nghị doanh nghiệp có công văn thông báo về việc kết thúc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục miễn thuế, cam kết sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế đúng mục đích theo quy định của pháp luật và nộp lại Phiếu theo dõi trừ lùi bản chính cho Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư.

Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho Chi cục Hải quan quản lý hàng đẩu tư đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

Việc không nộp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/