TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 13/4/2024)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 13/4/2024 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 13/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 285 xe (205 xe hoa quả, 80 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 588 xe (549 xe chở hàng, 39 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 12/4/2024 đến 20h00 ngày 13/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 309 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 494 xe (gồm: 136 xe hoa quả, 58 xe mặt hàng khác tại cửa khẩu Hữu Nghị; 300 xe chưa xác định mặt hàng tại Khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 13/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe;

+ Nhập khẩu: 73 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/4/2024 đến 20h00 ngày 13/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma là 13 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 13/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 115 xe (95 xe hoa quả; 20 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 170 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/4/2024 đến 20h00 ngày 13/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 196 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 110 xe (94 xe hoa quả, 16 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 13/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả; 0 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/4/2024 đến 20h00 ngày 13/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (hoa quả);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hóa thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Na Hình ngày 13/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/4/2024 đến 20h00 ngày 13/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 13/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hóa thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu phụ Nà Nưa

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Nà Nưa ngày 13/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/4/2024 đến 20h00 ngày 13/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Nà Nưa là 0 xe.

Trong ngày không có hàng hóa thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 13/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 18 toa;

+ Nhập khẩu: 28 toa.

 

Như vậy, tại 06 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa:

– Ngày 13/4/2024, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.235 xe (Xuất khẩu 404 xe (300 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 831 xe (trong đó có 792 xe hàng, 39 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 13/4/2024:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 617 xe (tăng 108 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 230 xe hoa quả (tăng 13 xe so với ngày hôm trước), 87 xe mặt hàng khác, 300 xe chưa xác định mặt hàng (tại Khu phi thuế quan).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 512 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.