BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XTTM NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia (nay là Chương trình cấp quốc gia về XTTM) và Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, Bộ Công Thương ban hành Định hướng xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2024.

Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị căn cứ Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình cấp quốc gia về XTTM, các văn bản hướng dẫn hiện hành và Định hướng Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2024, xây dựng/hoàn thiện đề xuất đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2024 theo mẫu, sắp xếp thứ tự ưu tiên và gửi 02 bản tới Văn phòng Ban quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại – 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trước ngày 30  tháng 5 năm 2023.

Định hướng 2024 (đính kèm)

Hồ sơ đề xuất (đính kèm)

Nguồn: https://www.vietrade.gov.vn/